EN | CZ 

Kázání 2024-05-05 - Pavel Kuchynka

10. Května 2024

1J 5, 1-6

Víra – klíč k vítězství nového života

(5.5. 2024, ECM Plzeň 1, Bolevecká náves)

Upravené

Právě jsme vyslechli slova epištoly, která nabízejí Ježíšovým následovníkům důležité ujištění: Člověk, který se nově zrodil z Boha, má k dispozici – tváří v tvář veškerým negativním a destruktivním tlakům života – klíč k vítězství. Tím klíčem k vítězství nového života je klíč víry. Jenomže i leckterý Ježíšův následovník řekne, že si jako vítěz nepřipadá. Pojďme si tedy říct, v čem ono vítězství víry spočívá. Velké překvapení však nečekejte.

-----

Předně si řekněme, že víra – která je podle autora epištoly oním klíčem k vítězství nad všemi negativními tlaky – není nějakou bezobsažnou duchovní technikou, kterou lze použít a k realizaci jakékoli vysněné představy o životě. Prostě stačí, když něco hodně chceš a nastavíš se pro přijetí kýženého výsledku. (Jak často slyším lidi argumentovat při dosahování svých představ o uzdravení prostřednictvím alternativní medicíny slovy: „Vždyť je přece psáno – ‚Víra tvá tě uzdravila.‘, ne?!“ Mám za to, že mnozí ani netuší, koho vlastně citují a o jaké víře to mluvil.)

Každopádně víra, o které je řeč v epištole, je vírou se zcela konkrétním a důvěryhodným obsahem. Je to víra, že Ježíš je Kristus – Písmem zaslíbený, Bohem zmocněný Mesiáš/zachránce. A že tento Ježíš je samotným Božím Synem – tedy Bohem, který do našeho světa vstoupil v lidském těle. Víra, která je klíčem k vítězství nového života, je tedy vírou pevně spojenou s osobou Ježíše Krista – tedy s tím, kým tento Ježíš skutečně je.

To, že člověk takto věří – že osobně přijímá v Ježíšovi svého Spasitele a Pána – není pro autora epištoly něco samozřejmého. Je to pro něj dar shůry. Je to důkaz, že takový člověk se nově narodil z Boha. Lépe řečeno, že byl Bohem nově zrozen. Tedy, že díky Božímu působení se zrodil k novému životu. (Nové zrození z Boha se tedy v něčem podobá tomu, jak člověk přichází na svět při porodu. Při porodu jsme zrozeni svými matkami. Při našem duchovním zrození jsme zrozeni Bohem.)

Bohem znovuzrozený člověk, je člověk, který prostě v jistou chvíli přijal Boží nabídku, kterou před něj Bůh opakovaně stavěl. Toto znovuzrození se odehrálo ve chvíli, kdy se člověku otevřela jeho schopnost vnitřním zrakem nahlédnout, že Ježíš je Boží Syn a Spasitel, který svou smrtí zaplatil výkupné i za jeho viny. Od té chvíle je to skutečnost, která se stala určující/vnitřní skutečností jeho života. (Střelka vnitřního kompasu jeho srdce začala směřovat k Bohu a jeho království.) Ano, autor epištoly bez zaváhání – s apoštolskou autoritou – prohlašuje nové narození z Boha za nadpřirozenou záležitost.

Znovuzrození má podle epištoly zcela konkrétními důsledky v životě člověka. Člověk, který je znovuzrozený Bohem je člověk naplněný vděčností a láskou vůči Bohu. Neviditelný a nepředstavitelný Bůh se mu totiž v jistém okamžiku stal nebeským Otcem. Je to zkušenost, kdy srdce člověka ví, že Bůh je dobrý a spravedlivý otec. A to i navzdory všemu, co se děje kolem; a navzdory všemu, co na člověka doléhá.

Vděčnost a lásku vnímá nově zrozený člověk i vůči rodině, do které byl Bohem přijat. „Má rád otce, má rád i jeho dítě.“ – tedy každé jeho dítě. I když jeho láska k ostatním Božím dětem nemusí automaticky znamenat jejich oblibu. Někdy se od sebe opravdu hodně lišíme. Od jisté chvíle ale smíme kolem sebe vidět druhé jako ty, které nebeský Otec miluje stejně jako nás samé. (?!) Když se teď rozhlédnete kolem sebe, vidíte lidi Bohem milované?!

Každopádně život znovuzrozeného člověka je podle slov této epištoly určovaný touhou ctít Boha celým způsobem života. Je určovaný touhou, která vládne srdci. Není určovaný uloženou povinností na způsob výzvy: „Snaž se být někým, kým nejsi!“ Tedy: „Snaž se žít jako milující křesťan!“ Epištola tedy přináší ujištění o novém zrození z Boha všem, kdo sice nedokonale ale milují/prokazují svou lásku všem Božím dětem. Prokazují, protože chtějí. Tedy aniž by si tím chtěli něco dokazovat, anebo se tím snažili u Boha něco získat. Prokazují lásku, protože je to pro ně jediný, skutečně naplňující způsob života. Protože tím chtějí uctít svého milujícího nebeského Otce a jeho milovaného Syna Ježíše.

Epištola zde mluví o životním stylu křesťana, ve kterém Boží láska způsobuje, že i těžká břemena Božích příkazů se stávají lehkými. Pro lásku, která naplňuje jejich srdce, není žádná povinnost dost tvrdá a žádný úkol dost velký. A my všichni víme, jak velkou výzvou může být příkaz milovat svého bratra stejně jako ho miluje Ježíš.(Kdosi jednou potkal mladíka, který chodil do školy dávno před tím, než byla zavedena veřejná doprava. Mladík nosil na zádech menšího chlapce, který byl viditelně chromý a nemohl chodit. Cizinec se ptal onoho mladíka: „Ty ho nosíš do školy každý den?!“ „Ano.“ řekl hoch. „Je to pro tebe velké břemeno.“ řekl cizinec. „On není břemenem,“ řekl mladík, „je to můj bratr.“)

Epištola, kterou čteme, mluví o životě znovuzrozených jako o novém životě, ve kterém Boží příkazy nejsou o nic větší tíhou, než kterou jsou křídla pro ptáky. (Kdybychom se mohli zeptat opeřenců, jak těžká jsou pro ně jejich křídla; jistě by nám řekli, že jejich tíhu vůbec nevnímají; ale, že velmi dobře ví, že jim umožňují létat.)Život znovuzrozených je život, ve kterém vždy stačí jen přitakat chtění lásky a člověk v její síle překročí své ego i s veškerým jeho sobectvím a pýchou.

Chtění skutečné lásky je nejmocnější zbraní i proti všem iluzorním nabídkám světa, které se tváří jako něco, co musí člověk mít, pokud chce být opravdu šťastný. Člověk zrozený z Boha smí vždy znovu přitakat Ježíšovi, který neváhal jít po cestě sebedávající lásky dál než se kdy, kdo odvážil. Je to přitakání Ježíšovi, který je pro člověka skutečným a blízkým Spasitelem a Pánem. Je to Spasitel, který nás zachraňuje před promarněním života.

Vítězství nového života zrozeného z Boha je vítězství člověka, který neochvějně spoléhá na Ježíše jako Božího Syna. A spoléhá na něj neochvějně proto, protože jeho víra se opírá o hodnověrné svědectví dějinných událostí Ježíšova života: jeho křtu a jeho vykupující oběti na kříži. Je to ten Ježíš, „… který přišel skrze vodu a krev.“ Tedy ten Ježíš z Nazaretu, o kterém při jeho křtu zaznělo svědectví, že je Bohem milovaným Synem vyvoleným k tomu, aby získal záchranu pro všechny. A záchranu pro nás získal díky krvi, kterou prolil, když platil výkupné a byl trestán smrtí na kříži za naše viny. Když Boží Syn na kříži prohlásil, že je dokonáno.

Člověk zrozený z Boha je člověk, který si přivlastnil Boží odpuštění, které pro něj získal svou obětí tento Ježíš – věčný Boží Syn. Člověk zrozený z Boha si přivlastnil odpuštění, které mu nikdo jiný, než Bůh nabídnout nemohl. Přivlastnil si ho, aby dál žil jen a jen z tohoto odpuštění – tedy z veliké ničím nezasloužené Boží milosti.

Epištola jasně ukazuje, že skutečné vítězství nového života zrozeného z Boha je vítězství člověka, který znovu a znovu přijímá živé promlouvání Písma. Promlouvání, na jehož základě se ve svém životě rozhoduje a jedná. Je to vždy nové promluvení – vnitřní svědectví Božího Ducha o Ježíšovi. Je to vždy nové zjevení toho, kým je vzkříšený Ježíš. Toho, jak se chce vzkříšený Boží Syn realizovat v životě člověka v té, či oné situaci. Když v jakékoli situaci člověk jedná na základě tohoto nového promluvení/tohoto zjevení, zažívá, co je to vítězství nového života.

Je to vždy nové sjednocení se skutečným Božím Synem a Pánem. Vítězství nového života je vždy projevem víry v přítomného Ježíše. Děje se to na základě rozhodnutí člověka, který ví, že svým rozhodnutím volí to nejlepší, co zvolit může. Dochází při tom k propojení omezených lidských sil a schopností s mocí, která není omezená vůbec ničím.

-----

S takto projevenou důvěrou v Božího Syna, smíme vítězit nad veškerou negací, iluzí a destrukcí nabídek světa, které na nás svou podmanivou silou působí ze všech stran („Zařiď se po svém!“). Ježíš, který je s námi, a který poznal život z té nejtemnější stránky; Ježíš, kterému život udělal to nejhorší; Ježíš, který zemřel a přemohl smrt, nám dnes nabízí, abychom se podíleli na jeho vítězství. Věříme-li, že Ježíš je Syn Boží a svou víru projevíme v konkrétním jednání, zvítězíme nad svým sobectvím i nad každou iluzí. Věřme tomu, kdo přišel skrze vodu křtu a krev kříže. Věřme tomu, co nám o něm v našich situacích zjevuje Duch pravdy. Poslechněme a nechme vítězit život zrozený z Boha. Je to snazší, než by se mohlo zdát. Amen

Slovo na cestu: Ř 8, 12-13
Požehnání: Ř 15, 13

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2024 ECM Plzeň 1 - Lochotín