EN | CZ 

Vize sboru pro rok 2018 a následující roky

Chceme být společenstvím, které nabízí a umožňuje

osobní zbožností, neustálým obracením se ke Kristu a ochotou k inovacím,

skutečnou vzájemností, sdílením života v Kristu, ochotou ke zranitelnosti a posilováním propojenosti sborů farnosti,

inspirujícími, osvobozujícími, uzdravujícími i motivujícími bohoslužbami a setkáními,

osobním i společným nesením naděje, otevřeností, vnímavostí k potřebám lidí, využíváním našeho obdarování a úsilím o srozumitelnost

Jako církev tu nestojíme sami za sebe. Jsme zde jako Boží svědci. Chápeme tuto vizi jako pozvání do Božího plánu s námi. Chceme jej přijmout a spolu s Ním jej naplňovat.


1.Chceme růst k dospělosti, nezůstávat na začátku.

Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. (Efezským 4,14)

To znamená růst v osobní zbožnosti. Prostředky pro to jsou zejména:

osobní a společné modlitby,

osobní a společné čtení Písma,

skupinky a neformální setkávání společenství,

kázání Božího slova,

vyučování,

služba na základě obdarování.

Každý se jednou obrátil k Ježíši poprvé. Tak jako každé ráno začíná nový den, chceme se každý den obracet k Ježíši vždy znovu.

Během svého růstu jsme objevili způsoby zbožnosti, které nám vyhovují, osvědčily se. Chceme však mít odvahu k vynalézavosti, odvahu dělat i věci nové a nově.

To, co se podařilo z Boží milosti vybudovat, jednou předáme dalším, kteří vyrostou po nás. Chceme umožňovat růst dalším generacím, delegovat na ně odpovědnost v těch oblastech, kde již dorostli, a zároveň jim být stálou oporou.


2.Chceme ustavičně směřovat k jednotě.

A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. (Římanům 14,19)

Dům, který je vnitřně rozdělený, nemůže obstát. Naše rozmanitost je potenciálem našeho společného prospěchu. Proto chceme usilovat:

o sdílení života víry a vzájemný respekt,

o vzájemnou opravdovou péči, která neočekává, že dostane zpět,

o obnaženost ve vzájemné důvěře a odvahu ke zranitelnosti.

Chceme usilovat o pravdu v lásce a lásku v pravdě - před Bohem i k sobě navzájem (Efezským 4,15). Pravda nezměkčená láskou se stává příliš tvrdou. A láska neposilněná pravdou se stává změkčilou.

Oba sbory naší farnosti jsou dvě části jedné rodiny. Chceme být v blízkém spojení, které povede k růstu a upevňování vzájemných vztahů.


3.Chceme nést autentické svědectví o naději v Kristu.

Víme, komu jsme uvěřili. (2. Timoteovi 1,12)

Nepochybujeme o tom, který nás povolal ke spasení; a toužíme po tom, aby na nás toto spasení bylo vidět. Pokud pro nás Ježíš bude skutečný a přítomný, pak i naše svědectví všedního dne může být věrohodné.

Stáváme se vůní, která proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. (2. Korintským 2,15)

Tím se naše setkávání stávají místem živé naděje.

Chceme mít inspirativní bohoslužby podněcující k životu následování Krista.


4.To vše, co jsme v Kristu a jací jsme uvnitř společenství, chceme nabízet svému okolí, toužíme po přetékání života ven, za bránu našeho kostela.

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Matouš 5,16)

Chceme nabízet společenství, v němž lidé objeví důvod a smysl toho, proč se scházíme.

Chceme i jako jednotlivci nést lidem ve své blízkosti naději.

Chceme sloužit podle těch obdarování, která máme; jako jednotlivci i jako celé společenství. (1. Petrův 4, 10-11)

Chceme pracovat na tom úkolu, kvůli němuž náš sbor vznikl: šířit evangelium

srozumitelně, věrohodně a citlivě

a nezamlčovat ty stránky evangelia, které se lidem nemusí líbit.

Proto je evangelium dobrou zvěstí, protože zachraňuje od toho, co lidský život maří.

Přílohy

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2023 ECM Plzeň 1 - Lochotín