EN | CZ 

Kázání 2024-02-25 - Pavel Kuchynka

26. Února 2024

Mk 8, 31-38

Nalézání života v následování Krista

(25.2. 2024, ECM Plzeň 1, Bolevecká náves)

Mám zato, že Ježíšovi první učedníci velice brzy propadli bezmeznému nadšení. Vždyť si je za své následovníky vybral muž, který měl evidentně veškeré předpoklady stát se vládcem v Izraeli. Postupně zjišťovali, že pro něj není nic nemožného. Viděli, jak rostou zástupy těch, kdo jdou za Ježíšem. Lidé o něm začali mluvit jako o velikém prorokovi. Učedníci sami v něm začali vidět Bohem zaslíbeného Mesiáše – triumfátora a osvoboditele Izraele. A pak přišla chvíle k prozření. Chvíle, kdy uslyšeli skutečnou pravdu o Mesiáši, ale také o tom, kdo je jeho skutečným následovníkem. Byla to výzva k přehodnocování a nalézání skutečných pokladů života. Výzva, která od té doby neztratila vůbec nic ze své naléhavosti.

-----

Ježíš tehdy řekl svým učedníkům naprosto otevřeně, že jeho cílem není usednout na královský trůn v Jeruzalémě, ale zemřít potupnou smrtí odsouzence a vstát z mrtvých. Něco takového nemohl Petr poslouchat, takže Ježíše doslova odtáhl stranou, aby mu to důrazně rozmluvil. Od mala slýchal, že až přijde Mesiáš, porazí veškeré zlo, zničí všechnu nespravedlnost a usedne na trůn. V jeho představách o Mesiáši triumfátorovi nebyl ani stín utrpení, natož smrti. Petr se zřejmě domníval, že se Ježíše zmocnila nějaká sklíčenost – jako by tím byl Ježíš posedlý. A tak mu důraznou pohrůžkou promlouval do duše. Vyháněl z něho černé myšlenky: „To se ti nestane! Vždyť jsi Mesiáš!“

Přiznejme si, že i v našich životech nastávají situace, kdy si přejeme rychlou změnu – kdy chceme, aby Ježíš rychle zjednal spravedlnost; ochromil očividné zlo sobeckých lidí; přemohl naši lidskou slabost; nemoci, které nás i druhé někdy velmi sužují. I my občas chceme Ježíše mocného triumfátora. A máme o tom celkem jasnou představu. Představu o Ježíšovi s neomezenou mocí na nebi i na zemi.

Petrovo domlouvání bylo opravdu lákavou nabídkou. A nezdála se být nerealizovatelná. Ježíš skutečně působil dojmem, že kdyby trochu chtěl, tak by Izraelský trůn získal „levou zadní“. Každopádně to byla nabídka, aby Ježíš byl Mesiášem bez utrpení kříže. Nabídka, která Ježíše odváděla od Božího věčného plánu záchrany lidstva. Petr s touto nabídkou stál před Ježíšem v roli pokušitele. Proto to byl nakonec Ježíš, kdo velmi důrazně pokáral Petra. Doslova mu řekl: „Z cesty, satane, jdi za mnou; nemáš na mysli věci Boží, ale lidské!“ Důrazně tím Petrovi řekl, aby se nesnažil určovat cestu Mesiášovi, ale, aby se rozhodl být jeho následovníkem. Zval Petra i všechny ostatní, aby šli za ním; a tak nalézali život, pro který byli stvoření.

Ano, Ježíš jim tehdy narovinu řekl, že to bude život, ve kterém budou muset občas nést tíhu nesnází a utrpení. „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Vidíme skutečného Mesiáše, který chce všem povědět, kdo bude jeho skutečným následovníkem. Respektive, kdo jím může být. Skutečné následování Ježíše – skutečné nalézání života – je a bude projevem touhy, která vyvěrá ze srdce člověka přemoženého a přemáhaného Boží láskou.

Když tehdy Ježíš mluvil k učedníkům a zástupům o údělu/poslání skutečného Mesiáše, předvídal chvíli své smrti, kdy mnozí z nich poznají, jak veliká je Boží láska k člověku – kam až se sníží, kam až dosáhne. Skutečný následovník jde za Ježíšem z lásky a z vděčnosti. (Vždyť z lásky je člověk schopný i velkého sebezapření: z lásky k penězům udělá vše pro to, aby ještě více zbohatl; z lásky k majetku udělá všechno pro to, aby ho rozmnožil; z lásky k úspěchu si leccos odepře a stane se úspěšným. A jen z lásky k Ježíšovi ukřižovanému a vzkříšenému může člověk jít cestou, na které se mu nevyhýbají ani nesnáze, ani utrpení.)

Skutečný následovník nechce Ježíšovi radit, kudy by ho měl vést. Řekněme to naplno: Skutečný následovník nechce Ježíše využívat pro dosahování svých vlastních dobrých cílů. Skutečný následovník tu chce být pro Ježíše; a hlavně s Ježíšem. Drží se Ježíše. Chce být v jeho blízkosti. A bude, když je k němu připoután láskou. Je to blízkost Pána, který pro něj udělal to, co nikdo jiný. Jen a jen proto, je člověk schopný sebezapření – tedy říkat své „NE“ všemu, co se mu staví do cesty následování. Jen a jen z lásky k Ježíšovi nejsou nesnáze a utrpení života děsivou realitou, která postrádá smysl. Jen a jen v přítomnosti ukřižovaného a vzkříšeného Krista může člověk nalézat život skutečného následovníka a neztrácet směr.

Právě to se ozývá ze slov vyznání apoštola Pavla v listu, který adresoval křesťanům v Římě: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí (…) On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? (…)Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Jsou to nesmírně povzbudivá slova. Ale co víc, Pán chce, aby to byla slova našeho vyznání. Aby to byla naše každodenní zkušenost ve vztahu s ním – s přítomným Ježíšem.

Ježíš tehdy vyslovil řečnické otázky, kterými chtěl všechny přimět, aby si uvědomili závažnost a jedinečnou nabídku života v následování. Postavil vedle sebe všechny pomíjivé věci a dar věčného života. „Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?“ Chce, abychom si na tyto otázky pravdivě odpověděli a šli za ním. Chce, abychom věděli, že pochybné „zisky“ ve skutečnosti způsobují hrůzné ztráty. Chce, abychom si zvolili život, který nám může dát a dává jedině on.

(Chtít si zařizovat nebe na zemi, znamená míjet ty největší dary života. Samozřejmě nic proti dobrým darům. Jen nedovolme, aby se nám staly bohy. Zabránily by nám žít životem, který nám připravil Bůh prostřednictvím vykupující smrti a vzkříšení svého Syna. Modly, které v našem životě zaujmou místo Boha přináší zkázu a záhubu.) Člověk, který se rozhodne, že si nechá svůj život pro sebe, získá život se všemi nejistotami, které k tomu patří. Ale také s jednou jistotou: že promarněný život už nikdy zpět nezíská. (Vzpomínám na jednu ženu, kterou jsem křtil po její sedmdesátce. Při křtu jí tekly slzy štěstí ale i lítosti, že už nikdy nevrátí svůj život, který vnímala jako promarněný.) Ježíš – ten ukřižovaný a vzkříšený – nám naléhavě říká, že život v honbě za pomíjivými věcmi nás spolehlivě připravuje o to, co je v životě skutečně cenné. Žijeme jen jednou, tak ať to stojí za to!

Ježíš nás zve k životu následování. Rozhodnutí ale nechává na nás. Podívejme se tedy Ježíšovi zpříma do očí. Je to Ježíš, který kvůli nám prošel ponížením a smrtí. Je to Ježíš, který vstal. Ježíš, který pro nás chce být a může být blízkým Kristem. Kristem přebývajícím v našich srdcích. Za takového Krista se člověk nemůže stydět. To nejde. A je to zároveň Kristus, který nás ujišťuje, že na konci všech dnů přijde na svět znovu – tentokrát ale s viditelnou slávou a mocí.

Život následování je životem člověka, který uznává svou potřebu záchrany, přivlastňuje si vírou Boží odpuštění a pomoc. Nestydí se za Ježíše ani za jeho slova. Naopak se těší ze všech příležitostí, kdy může s druhými sdílet, kým pro něj Ježíš je. Když může s láskou sdílet s druhými svoji naději.

-----

Neexistuje žádné platidlo, které by nám umožnilo prožít svůj život znovu a jinak. (!) Je tedy lépe odkládat své představy o tom, co by Ježíš měl a neměl. Je lépe zapírat sebe, než Krista a jeho slovo! Ale jen Ježíš, kterého člověk vnímá jako blízkého, může dát smysl všemu – i tomu, co je nepříjemné a těžké. Uposlechnout Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného, přijít k němu s vděčností a bez nároků, znamená najít a stále znovu nalézat věrohodnější a lidštější život. (!) Nechtějme Ježíše využívat! Následujme ho. Nalézejme život, který je životem z Boha. Amen

Slovo na cestu: 1J 4,17

Požehnání: 1Te 5, 23-24

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2024 ECM Plzeň 1 - Lochotín