EN | CZ 

Kázání 2024-01-01 - Pavel Kuchynka

02. Ledna 2024

J 15, 1-8

Tajemství hojnosti ovoce lásky

(1.1. 2024, Obnova smlouvy, ECM Plzeň 1, Bolevecká náves)

Slyšeli jsme text, ve kterém Ježíš svým učedníkům odhaluje, jak se to stane, že jejich životy ponesou hojné ovoce nesobecké lásky/ovoce Božího království. Jak příhodný text pro novoroční bohoslužbu obnovy smlouvy! Všichni jsme v Ježíšově obrazné řeči o pravém vinném kmeni a ratolestech zaslechli naléhavou výzvu, úžasné zaslíbení, ale také varování. A všichni víme, že se to bytostně týká života nás všech.

-----

Slyšíme, že v životě Ježíšových následovníků nechybí ovoce Božího království. A čím víc ho v jejich životě je, tím víc to ukazuje druhým lidem na Boha. Proto se mnozí Ježíšovi následovníci zaměřují na co největší efektivitu své služby. Jenže v tom může být – a často také bývá – skrytý velký problém. Toto zaměření totiž mnohé zaslepuje vůči tomu, co je v životě následování Krista tím nejdůležitějším. Tím je nepochybně náš vztah vůči Ježíšovi.

(!) Jak často Ježíšovi učedníci plánují, co všechno pro Pána udělají, aniž by byli schopní rozpoznat, co chce Pán jejich prostřednictvím vykonat v běžných každodenních situacích! V církvi se toho koná mnoho. Otázkou však zůstává, co z toho vykonaného si Pán opravdu přál.

V knize Izajáš najdeme smutnou píseň o vyvoleném lidu Izraele. Izrael je zde přirovnán k ušlechtilé vinné révě, kterou Bůh vysadil a opečovával. Ona však přesto přinesla jen trpké plody. Lid Izraele se tak stal smutným důkazem toho, že ani člověk, který je vybavený dobrými a osvobozujícími pravidly pro život, není sám o sobě schopen být révou, která plodí Boží ovoce.

Ježíš nám slovy o pravém vinném kmeni oznamuje, že tvůrcem Božího ovoce – ovoce nesobecké lásky – může být jedině on sám. My jsme jeho ratolesti, které Boží ovoce vyplodit nedokážou. Můžeme však nést jeho ovoce, když mu dovolíme, aby v nás žil – aby v nás mohla proudit jeho životadárná míza. Vyzývá nás: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás.“ Říká nám, že se nemáme snažit sami vymýšlet a realizovat nějaké velkolepé cíle. Úkolem ratolesti je nést ovoce života. Života, který přijímá z životadárného kmene. Ježíš evangelií chce žít svůj život v nás – chce se skrze nás projevit. Klíčové je tomu věřit a být otevřený jeho promlouvání. Naslouchat tomu, co Ježíšova slova říkají v nějaké konkrétní situaci právě nám – k jakým rozhodnutím a k jakým činům nás jeho slova vedou. Tak se jeho slova v našich životech stávají činy nesobecké lásky. Činy, které jsou zbavené pochybných motivů – prosté jakéhokoli kalkulu/vypočítavosti.

Díky tomu můžeme Ježíše v různých situacích svého života poznávat takového, jaký opravdu je: přítomný a láskyplně jednající. Ale tam, kde si chce člověk vystačit sám – se svým vlastním úsudkem, se svými představami, schopnostmi a možnostmi – tam nezmůže v záležitostech Božího království vůbec nic. Tam také zůstane bez poznání Pána. Jak by ne, vždyť se mu tím uzavírá.

Hojnost ovoce lásky v našich životech opravdu primárně nezávisí na množství toho, co děláme, ale na tom, jestli nás k tomu vede poznání Boží vůle – jestli v tom poznáváme to, co chce pro konkrétního člověka udělat Pán. Ovoce Boží lásky se rozhojní, když v konkrétních situacích začneme vidět Ježíše, který žije pro druhé. Když se mu dáme k dispozici jako jeho prostředníci. Je úžasné pomyslet na to, že Pán zná každou svou ratolest; že ví, jaké ovoce lásky by měla a mohla v konkrétní situaci nést; a že jeho plodivá síla je nevyčerpatelná a dostatečná. Nechtějme tedy dělat nic jiného, než co vidíme v té či oné situaci dělat Ježíše. Kéž je to on, kdo v našich životech vždy začne a také dokončí své záměry.

Ježíš svým učedníkům dává úžasné zaslíbení: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám.“ Kdykoli necháme Pána, aby nově promluvil – kdykoli nově nasloucháme jeho slovům, které souvisí s naší životní situací – tehdy se vnitřně nastavujeme pro to, co chce on. Ježíšovo chtění se stává naším a my víme, co to znamená prosit Boha s jistotou, že nás vyslyší. Pak také s jistotou očekáváme, že se Pán projeví skrze naše slova i činy – že v nich bude přítomná jeho moc.

-----

Dovolme Pánu, aby nás svým promluvením vždy znovu očistil od pochybných motivů, od prázdných slov a zbytečných činů, které jsou vším možným jen ne ovocem Božího království. Odvrhněme to všechno. Přijímejme život, který nám dává Pán. Buďme ratolestmi, ve kterých proudí život vinného kmene Ježíše. Ratolestmi, které nesou velmi žádoucí a opravdu hojné ovoce. Amen

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2024 ECM Plzeň 1 - Lochotín