EN | CZ 

Kázání 2023-12-24 - (půlnoční) Pavel Kuchynka

02. Ledna 2024

Lk 2, 1-20

Nalézání Spasitele s betlémskými pastýři

(24.12. 2023, Půlnoční, ECM Plzeň 1, Bolevecká náves)

Každý den se dozvídáme mnoho informací, které člověka znejišťují a děsí. Ale navzdory tomu je lidstvo už 2000 let zváno k životu v důvěře. V důvěře, že tento svět a naše životy nejsou definitivně vydány napospas pochybným mocipánům a šílencům. Tak jako betlémští pastýři z vánočního příběhu jsme i my zváni slyšet a vidět, že do tohoto světa – i kvůli nám – vstoupil Ježíš, Spasitel a Pán. Poselství vánočního evangelia nás vytrvale zve, abychom spolu s betlémskými pastýři nalézali Spasitele a Pána.

-----

Pastýři slyšeli – zřejmě nepřeslechnutelným způsobem – že na svět přišel vysněný zachránce. Mesiáš, který i jim umožní, aby žili životem svobodných lidí. Boží posel řekl, že radostná zpráva o narození Mesiáše je pro všechny lidi. To vzápětí potvrdil i mohutný jednohlasný zpěv nesčetných zástupů nebe: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Byla to píseň o velikosti Boží lásky k člověku a o Božím nezměnitelném přání, aby lidé žili v míru.

Betlémští pastýři té noci ve svých srdcích pocítili závan skutečné svobody. Je to svoboda, která přichází s ujištěním, že Bůh má o člověka zájem; a s poznáním, že život je dar, který si člověk ničím nemůže zasloužit. Je to svoboda, která se rodí z důvěry v Boží dobrotu. Píseň nebeských zástupů o životě smířených lidí byla a je písní volající po tom, aby se člověk smířil sám se sebou, s Bohem i s druhými lidmi.

Mnozí lidé v tomto světě zoufale zápasí sami se sebou i s druhými. Chtějí sobě i druhým dokazovat, že mají hodnotu – zápasí o své místo pod sluncem. Chtějí mít svůj život pod kontrolou. Snaží se získat a upevňovat svoji pozici. Žijí pro úspěch, aby si mohli nakoupit štěstí. Jenže v tomto svém úsilí znovu a znovu selhávají. A také bolestně zjišťují, že nic z toho, co vlastní, je trvale šťastnými neudělá. Někoho to přivede k zoufalství a někdy i k zoufalým nebo přímo hrůzným činům.

Posel z nebe dnes nově říká každému z nás: Člověk potřebuje Spasitele, který mu daruje život, ve kterém bude sám sebou a bude vědět, proč tady je – bude žít v souladu se sebou a se svým životním posláním. A v důsledku toho i ve větším souladu s ostatními.

Pastýři viděli dítě zavinuté v plenkách položené do jeslí/do žlabu pro dobytek. Uviděli Mesiáše a Spasitele světa. Uviděli, protože chtěli vidět. Chtěli ho naleznout. Andělská zvěst zněla a vlastně stále zní: „Naleznete …“ Kdo chce naleznout – kdo vykročí a hledá/kdo poslechne výzvu, která zasáhla jeho srdce – ten nalezne. Tak tedy ještě jednou – nebeský vzkaz zní: „Naleznete …“ Pokud rozpoznáte touhu, která se ukrývá ve všem srdci a vykročíte – klidně i s jistými pochybnostmi – naleznete, protože Pán se chce dát naleznout.

Pastýři slyšeli, hledali a nalezli. A když svého Spasitele spatřili, mluvili o něm s druhými. (?) Nakolik ho vidíme my? Mezi námi – v našich vlastních životech. Jako skutečného a přítomného. Jako toho, kdo proměňuje naše životy. Pokud člověk vnímá Ježíše jako skutečného a přítomného, sdílí s ostatními radost a naději – radost a naději, která čeká na všechny.

Když o Ježíšovi položeném do žlabu mluvili pastýři, mnozí nad tím užasli. Možná že z našich slov o Ježíši všichni neužasnou. Nebo ne hned. Někteří si však naše slova uchovají v srdci, tak jako Maria. Budou se k tomu vracet a přemýšlet nad tím. Možná se to stane oním pověstným zasetým semínkem naděje, ze kterého ve svém čase vyroste rostlinka skutečné důvěry a nového života.

Boží posel, oné noci řekl překvapeným pastýřům: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.“ To nepatrné slůvko „hle“ znamenalo a znamená výzvu: „Vnímej!“. „Vnímej, co tato zvěst o veliké radosti znamená pro tebe osobně.“ Je to zvěst o tom, že už nemusíš zachraňovat sám sebe. Už nemusíš všem dokazovat, v čem je tvá hodnota – kým opravdu jsi. Boží Syn přišel jako člověk, aby nás ujistil o tom, že tu nejsme omylem. Jeho příchod nás ujišťuje, že jsme všichni ve skutečnosti Božím přáním. Smíš žít v souladu s tím, kým opravdu jsi – smíš být sám sebou: svobodným člověkem.

(?) Vnímáš to? Jak pozorně to vnímáš? Když o něčem pozorně přemýšlíš, když o něčem rozjímáš, roste tvá schopnost zaslechnout a vnímat mnohem víc. (Je to podobné tomu, když ti přijde poštou relativně malá obálka, ze které nakonec vytáhneš docela velký svetr. Velký obsah se často ukrývá v malém nenápadném obalu.) Spasitel a Pán, který přišel, aby nám nabídl život skutečně svobodných lidí, chce, abychom ho poznávali. Tedy skutečně – osobně.

Pastýři se navrátili k životu pastýřů. Ale byl to už nový život pastýřů. Ne, že by se jim přestaly vyhýbat těžkosti života. To ne. Jejich život byl ale životem určovaným vděčností. Všechno ve svém životě začali nahlížet s vědomím toho, co slyšeli a viděli oné noci – jako lidé vnitřně svobodní, kteří znají své poslání. Zvěst o veliké radosti začala prokazovat svoji osvobozující sílu v jejich životě.

Všichni si uvědomujeme, že i když bychom moc chtěli, nemáme a nemůžeme mít svůj život pod kontrolou – natož pak život svých blízkých a přátel. Vánoční zvěst o příchodu Spasitele a Pána Ježíše, nám ale navzdory tomu ukazuje, že jsme všichni zváni k životu ve skutečné svobodě. Důležitou součástí této zvěsti je také ujištění, že pokud budeme Spasitele a Pána hledat, nalezneme.

Nechejme tuto zvěst pronikat ke svému srdci. Objevujme tam touhu po životě ve svobodě a nechejme si jí vést stejně jako betlémští pastýři. Určitě nalezneme a budeme nalézat stále víc a víc. (Z vlastní zkušenosti vím, že právě v těžkostech člověk nejvíce poznává, co znamená ta velká radost, o které na betlémských pláních mluvil k pastýřům Boží posel. Osobně jsem poznal, že je to radost, která vás podrží, protože je skutečná a nezávisí na ničem pomíjivém.)

-----

Vánoce jsou každoroční pozvánkou k novému začátku. Jsou výzvou objevit a poslechnout nejhlubší touhu svého srdce – touhu po životě ve skutečné svobodě. Nesnažme se mít kontrolu nad svým životem. Nechtějme sobě ani druhým něco dokazovat. Nesnažme se být svými vlastními spasiteli. Poznávejme život, který pro nás má skutečný Spasitel.

Slovo na cestu: Lk 2,20

Požehnání: Ž 67, 2-3

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2024 ECM Plzeň 1 - Lochotín