EN | CZ 

Kázání 2023-01-29 - Pavel Kuchynka

30. Ledna 2023

Mt 5, 1-12

Co nám chybí ke štěstí?

(29.1. 2023, ECM Plzeň 1, Bolevecká náves)

Všichni lidé chtějí být šťastní. Člověk však velmi často hledá své štěstí v tom, co mu trvalé štěstí zajistit nedokáže – v iluzorních nebo prchavých potěšeních (v množství peněz, majetku, získané moci nebo v různých zážitcích, které nabízí jen chvilkové uspokojení). Uvědomuji si, jaká je to výsada, že se smíme posadit spolu s ostatními k Ježíšovým nohám a naslouchat tomu, co říká o životě lidí, kteří jsou opravdu šťastní. Naslouchejme. A hledejme odpověď na otázku, co chybí ke štěstí nám osobně?

-----

Ježíšova slova o lidech, kteří jsou opravdu šťastní (blahoslavení), můžeme klidně přirovnat k volebnímu programu. A to k programu, který na první poslech nepůsobí zrovna vábně. Někdo by možná řekl, že některé jeho body působí jako naprosté šílenství. Vždyť je to nabídka života, který je vůči hodnotám většiny, životem převráceným naruby. Jenomže tato Ježíšova slova nejsou výzvou, aby se jeho následovníci snažili jít proti proudu – aby převrátili svůj život naruby a namlouvali si, že je to dělá šťastnými. Nic takového!

Jsou to slova o životě, který člověk dostává darem. Šťastný je ten, kdo dovolí Ježíšovi, aby se stal nejen jeho učitelem, ale dárcem života – tím, kdo otevírá přístup do Božího království. (Už jsme možná slyšeli, četli nebo viděli příběh migrantů, kteří hledali možnost nového života v nějaké cizí zemi. Jsou to příběhy lidí, jejichž život se v určitou chvíli ocitl plně v rukou imigračních úředníků. To oni rozhodli o tom, jestli tito lidé dostanou šanci v jejich zemi.) Ježíš nám oznamuje, že Boží „imigrační úřad“ už dávno rozhodl o tom, že všem zoufalcům a nevyhovujícím je uděleno povolení k pobytu. A nejen to. Jakmile požádají o azyl, okamžitě dostanou štempl občanů Božího království. To vše bez jakýchkoli zásluh.

Ježíšovi následovníci jsou lidé jako všichni ostatní. Liší se od ostatních jen v tom, že chodí s Ježíšem kamkoli je vede. Pro ostatní lidi je to často nepochopitelné a zneklidňující, protože vidí, že ti Kristovci se často pohybují v protisměru. (Víme, jaká je reakce řidičů, když se proti nim jednosměrkou řítí auto v protisměru. Většina si klepe na čelo. Ale i když Kristovci nedělají nic protizákonného, reakce okolí na jejich protisměrný pohyb je často úplně stejná jako reakce oněch naštvaných řidičů v jednosměrce.)

Ježíšovi následovníci jsou povoláni žít mezi lidmi a s lidmi. Jsme povoláni být nabídkou alternativního života. Ale pokud ta nabídka má být zajímavá, musí být autentická. A bude, pokud se Ježíšův následovník nejen nutí věřit, že našel v Ježíši zdroj svého štěstí, ale pokud pro něj Ježíš tím zdrojem skutečně je. (Tedy slovy jednoho z Ježíšových podobenství, že svůj životní poklad nemá zakopaný na nějakém poli, ale už ho dávno nosí všude s sebou. Protože už ho má skrytý ve svém srdci.) Ale i když je poselství Ježíšových šťastlivců autentické, mnozí je odmítají a někdy i velmi bojovným způsobem – to, když se tím cítí být nějak ohroženi.

(?) Co tedy říká Ježíš o životě šťastlivců? Má pro nás osm bodů.

(1) Ježíšovi šťastlivci jsou chudí duchem. Tzn., že se už nespoléhají na nějaké své domnělé lidské kvality. Nechávají na Bohu, aby do jejich prázdných rukou on sám vložil něco opravdu cenného (nějaký dar a hodnotný čin). Člověk chudý duchem nevypočítává, co všechno mu Bůh zůstal dlužný. Nelituje se, ale uznává svou nedostatečnost a svá provinění. Nic z toho nijak nepřikrášluje. Ví totiž, že nic z toho sám nesplatí a nezmění, přestože to změnit chce. Přijímá dar nového života jako změnu, kterou v něm působí Bůh. Prosí za to, aby se jeho sebelítost proměnila v lítost nad tím, čím se proviňuje. A prosí také za ujištění, že Bůh je ve všem s ním. (?!) Prosíme?!

(2) Šťastní jsou ti, kteří pláčou nad tím, co je k pláči. A to i v situaci, kdy to ostatní nechává v klidu. A přesto, že to může být pláč způsobený velkou bolestí a zoufalstvím, je to pláč, který bude utišen. Ježíšův následovník tedy není člověk vysmátý, který se vznáší vysoko nad běžnými problémy života. Naopak osvojuje si Boží myšlení, které mu umožňuje plakat s plačícími a radovat se s radujícími.

(3) Šťastní jsou ti, kteří nikoho nepřekřikují. A to ani tehdy, když mají co říct. Ví totiž, že jejich modlitby nezůstanou bez odpovědi. Přináší do tohoto světa Boží království mírností, která je mírností Kristovou. Čím jasněji slyšíme Pána promlouvat, tím tiššími se stáváme. A čím tiššími se stáváme, tím více se Pán odráží v našich slovech i činech.

(4) Ježíš mluví také o hladu a žízni šťastlivců. Je to však hlad a žízeň po spravedlnosti nikoli po pomstě a zadostiučinění. Šťastlivci totiž vědí, že i oni selhávají, jsou nedokonalí a omylní. A tohle vědomí v nich vytváří prostor pro porozumění a odpuštění – tedy i pro smíření. Ježíšovi šťastlivci jsou ochotní i k obětem. Ale nikdy ne ze strachu. Vždycky z lásky. Nepřestávejme prosit za schopnost porozumění pro druhé.

(5) Skutečně šťastní jsou pak ti, v jejichž jednání vítězí milosrdenství. A to i tehdy, když se to ostatní snaží zneužít. U lidí možná narazí. U Boha budou vždy přijatí. Nebojme se tedy poslouchat pokyny milosrdného Pána ve svém srdci.

(6) Ježíšovi šťastlivci vždy s druhými jednají s čistými úmysly – tedy bezelstně s čistým srdcem. To jim umožnuje něco úžasného: aby viděli Boží jednání i tam, kde ho ostatní nevidí. Aby Boží jednání viděli v člověku, kterého mají právě přímo před sebou. Nechtějme proto nikdy spoléhat na svou domnělou rituální čistotu (na nějaké své vyšší morální kvality). Je to oslepující! Nechtějme mezi sebe a druhé stavět podmínky, které před ně nestaví Bůh. Čisté srdce se vždy bude vzpírat pokusům o nálepkování druhých.

(7) Šťastní následovníci Ježíše vždy hledají cesty ke smíření s druhými. Je to však smíření, které nikdy nestojí jen na nějakých laciných prohlášeních. Ježíšovi šťastlivci jsou neúnavnými budovateli mostů nebo aspoň lávek. A protože své vlastní pýše neustupují ani o píď, můžou dávat potřebný prostor a přednost druhým. Vyzařují pokoj, který není z tohoto světa. Ano, všichni potřebujeme ve vztahu k druhým bezpečné hranice. Skuteční šťastlivci však pokaždé nabízí víc – vždycky stavějí mosty.

(8) Ježíšovi šťastlivci chtě nechtě nastavují druhým zrcadlo. Jakékoli ústrky, které jsou s tím spojené, je však nemůžou okrást a připravit o radost, že to vše spolu s nimi nese sám Ježíš. Skuteční šťastlivci vnímají, že sebemenší služba, kterou jim svěřil Pán, není a nezůstane bez významu.

-----

Ve stručnosti jsme prošli Ježíšův volební program. Slyšeli jsme, co všechno nabízí občanům svého království. Nepochybuji, že nás jeho nabídka zaujala ve všech bodech. Ale možná jsi vnímal, že některý z těch osmi bodů se tě dnes dotkl se zvláštní naléhavostí. Možná v tom poznáváš, co ti právě teď chybí ke štěstí. V ideálním případě bychom teď mohli Pána prosit za všech osm bodů jeho programu. Ale bude úplně stačit, když ho budeme prosit za to, co teď nejvíce chybí ke štěstí nám osobně. Prosme. Amen

Slovo na cestu: Fp 2, 13-15

Požehnání: 1Te 5, 23-24

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2024 ECM Plzeň 1 - Lochotín