EN | CZ 

Kázání 2022-09-25 - Zdeněk Eberle

29. Září 2022

Kázání na Lochotíně– 25. září 2022;

Ž 91,1-6,14-16; Jr 32,1-3a.6-15; 1Tm 6,6-19; Lk 16,19-31 Čteš Bibli? Znáš jí? Řídíš se podle jejích slov?

A znovu podobenství!! Myslím, že už víme, jak podobenství číst a jak k nim přistupovat. (Ale jen tak pro zopakování: jsou to většinou kratičké příběhy, kde je příměr či přirovnání toho, co chce učitel říct a snaží se, aby žák – posluchač porozuměl a uměl si to představit. Není to bajka a ne každá skutečnost či drobnost se dá vykládat a hledat v tom důležitou skutečnost pro náš život. Jde o to, najít duchovní nebo morální pravdu.)

Co chtěl tímto podobenstvím Pán Ježíš říci? A v jaké souvislosti ho vyslovil?

Pán Ježíš mluvil s učedníky o majetku a poslouchali ho také farizeové. A posmívali se Ježíši. Toi jsme konečně slyšeli posledně… Pak je tam řeč o podtržení platnosti Zákona, o rozluce a Lukáš pokračuje podobenstvím o boháči a Lazarovi.

1. Všimli jste si, v čem se liší boháč a Lazar? Jistě, liší se dost podstatně; tady i potom. Ale co je odlišuje stejně zde i „v lůně Abrahamově“? Boháč v tomto podobenství nemá jméno. Je to bezejmenný člověk, nic bližšího o něm nevíme. A jak se jmenuje žebrák? Lazar!! Je to pořečtěné jméno Eleazar a znamená „Bůh pomohl“ či „můj Bůh pomáhá“. To je i Lazarova realita. Bůh mu pomáhá zřejmě jinak, než bychom si třeba představovali, ale v podobenství vidíme, že pomáhá. V čem byl problém boháče? Zřejmě nespoléhal na Boha. Z celého kontextu můžeme klidně říci, že nespoléhal. Ve Starém zákoně mělo jméno hlubší smysl než dnes. Jméno bylo přímo součástí duše, tělem, jímž se duše projevovala. Ve jménu bylo cosi skutečného, kus podstaty pojmenovaného člověka. Jméno znamenalo totéž co moc a síla. (Dostat nové jméno – nová moc a nové požehnání.) Ale i dnes si člověk chce „udělat jméno“, být „někým“. Řeknu to takovou zkratkou: chceš si udělat jméno a přitom nespoléhat na Boha? Máš šanci, že ti to vydrží do tvé biologické smrti. Co potom?

2. Je docela možné, že Pán Ježíš nedal postavě chudáka v podobenství toto jméno nahodile. Nejsme první, kdo se toho všímáme. Lazarovo jméno z podobenství odedávna asociovalo příběh vzkříšení Lazara z Janova evangelia. A my si tuto podobnost vypůjčíme, když budeme uvažovat o skutečnosti, která stojí vlastně v samém středu podobenství. Pán Ježíš odmítá možnost přesvědčit lidi zázrakem k tomu, aby vzali vážně skutečnosti života a zdůrazňuje to skutečnost, že máme k dispozici psané Boží slovo, tedy Písma. Vzpomeňte si, prosím, co se stalo, když Pán Ježíš vzkřísil Lazara. Lazarovo vzkříšení byl poslední a největší Ježíšův div, který měl mít „úspěch“, avšak ve skutečnosti vyvolal nejzazší zatvrzení židů a přivedl je k úmyslu zabít Ježíše i Lazara. Vzpomínáte? Co myslíte? Přesvědčí dnešního člověka zázrak k tomu, aby vzal vážně Boží slovo, Boha a věčnost? Já myslím, že ve vzkříšení může věřit jen ten, kdo už dnes bere vážně Písmo.

3. Máte Písma? Když Pán Ježíš vyprávěl toto podobenství, lidé měli k dispozici Zákon a proroky. A co my? Máme totéž, ale navíc ještě Nový zákon. Stačí vám to k orientaci v životě a v otázkách vztahu k majetku? Klíčový text tohoto podobenství je verš 31: `Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.´ Říká se, že na všechny životní otázky je odpověď v Písmu. Vím, někdy je za silnější slupkou, někdy je dost hluboko. Není snadné hledat odpovědi v Písmu. Snadnější je mít připravené odpovědi jiných, těch, co to za nás už zpracovali, uspořádali a my si to můžeme vzít bez větší námahy. Myslím však, že i tomto případě platí to jednoduché přísloví, že „co nic nestojí, za nic stojí“. Jen vlastnoručně vykopaný poklad těší a je vzácný. Řada zprostředkovaných „perel“ nemá pro nás skoro vůbec žádnou cenu. Když za Pánem Ježíšem přišli saduceové a zkoušeli ho ohledně levirátního sňatku, protože nevěřili ve vzkříšení, Pán Ježíš jim musel říci: „"Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží....“ (Mt 22,29) Na co se ptáme my? A nemáme „náhodou“ tyto odpovědi ve své vlastní Bibli? Věřím, že Bible je aktuální, ale nečtená. Škoda. A jak je to u vás?

Zásadní je tedy Bibli otevírat a číst s prosbou o porozumění. Slyšíme také interpretované slovo v kázáních, úvahách, biblických hodinách, … Za sebe mohu říct, že asi nejvíc jsem byl obohacen, když jsem musel slovo z Písma studovat při přípravách biblických hodin a pak také kázáních. Dnes máme k dispozici k celé biblické literatuře i internet, ale musíme si dávat velký pozor, abychom přebíraly názory Ježíše, proroků, samotného Hospodina, a nepřejímali lidské názory!!! Ale stojí to za to, protože bez Božího slova jsme ztraceni. Bez Božího slova nejsme zakotveni, život a okolnosti s námi mohou mávat podle libosti, také emoce s námi mohou snadno mávat. A ještě chci připomenout věty z epištoly Židům (4:12): „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ To samo by bylo na několik kázání, ale dnes zdůrazňuji, že Boží Slovo je živé… Pokaždé, když ho čtete či slyšíte, můžete slyšet jiný důraz; podle okolností, ve kterých žijete, co si řešíte, co se děje ve společnosti nebo ve světě. Nikdy nemůžete o nějakém místu Písma říct, že už mu rozumíte, že si ho takto zařadíte a konec. To bylo krátkozraké. A kdo se neřídí Písmem, nepomůže mu, i kdyby někdo vstal z mrtvých.

Věříš tomu, co čteš v Bibli? Máš oblasti, kde pochybuješ? To není úplně špatně!!! Máš někoho, s kým o tom můžeš mluvit? Jak znovu a znovu poznáváš Boha Otce, Ježíše a Ducha svatého? Hraje v tom nějakou roli Písmo? A jestli nikoliv, tak je poznáváš?

Už skončím; jen musím říct to poslední, co mám na srdci: všechny řeči a čtení knih o Božím Slově v Bibli nenahradí vlastní čtení Bible. V.+W.: Čtěte Bibli, tam to všechno je!!Amen.

Slovo poslání: Parafráze na Lk 16,29: Máte Mojžíše, Proroky, evangelia a epištoly; poslouchejte je!!1Tm 6,3.4a: 3 Jestliže se někdo nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí ….

Požehnání: Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. (2P 3,18)

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2024 ECM Plzeň 1 - Lochotín