EN | CZ 

Kázání 2022-04-24 - Zdeněk Eberle

24. Dubna 2022

Kázání Lochotín, neděle 24. dubna 2022

Ž 150; Sk 5,27-32; Zj 1,4-8; J 20,19-31 Pokoj vám!!

Bojím se, mimo jiné, jedné skutečnosti: že když si z Písma čteme, co už známe nebo si připomínáme v neděli něco, co už jsme si připomínali vícekrát v životě, zůstaneme k tomu imunní. Mám ovšem na mysli negativně vnímanou imunitu. Že zůstaneme imunní vůči pozitivnímu. Imunita v imunologii označuje schopnost organismu bránit se proti patogenům pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z vnitřního prostředí organismu (virus, bakterie, nádorová buňka). Imunita spouští imunitní odpověď organismu vůči patogenům a v určité míře jí disponují všechny organismy.

Pokud to dobře chápu, vystavujeme se vlivu Božího slova v Bibli a chodíme na bohoslužby především proto, aby se s námi něco stalo. Přispívá k tomu společné čtení biblického textu, zpěv, svědectví, slovo proroctví, ale i setkání mezi námi navzájem tady i při kafi nebo čaji.

První otázka – řečnická – kterou vám dnes položím, je: proč jste dnes tady? Ze sociálních důvodů? (Abyste se viděli s tím a tím, něco si řekli, objali se, utvrdili se, že si ještě rozumíte, ….) To není samo o sobě špatné, pokud nejde jen o to. Ani si dát dobrou kávu není špatné, nejde-li jen o to!!

Představte si, že u našich vrat je stolek, u něj sedí neznámí lidé a každého, kdo odchází, se ptají: o čem dnes kázal kazatel? Co jim odpovíte? (Nebyl jsem soustředěný, mám těžkost, která vytlačuje vše ostatní z mé hlavy, kázání jsem nerozuměl, kazatel zase po mně něco chtěl, ale já se tím nechci zabývat, protože mi to nevyhovuje, ….)

A druhá otázka těch nepříjemných lidí je: pokud jsi rozuměl, co ve svém životě na základě dnešního kázání změníš? S Boží pomocí?

Rád bych dnešním úvodem vás trochu probudil, napružil nebo snad i zdravě naštval. Můžete-li, zkuste si paralelně přemýšlet, proč jste tady. A druhou půlkou své hemisféry mi věnujte, prosím, svou pozornost. Budu mluvit o Ježíšově pozdravu: Pokoj vám!! A z toho evangelijního příběhu, na který jste už mnozí slyšeli hodně kázání, soustředím jen na ta dvě slova: pokoj vám!! Jsou to dvě velmi důležitá slova!!! Jinak bychom si je minimálně jednou za měsíc nepřipomínali. Ano, mám na mysli pozdravení pokoje při slavení večeře Páně.

Budování Těla Kristova – církve a působení vně tohoto organismu, to je zdravý život křesťana.

„Věřící potřebují tři životně důležité zkušenosti, aby mohli jako křesťané dospívat. Potřebují dobré biblické vyučování, které jim dodá teologickou a duchovní stabilitu (proto se někdy lidí ptám, z čeho žijí?), potřebují hluboký a uspokojivý vztah mezi sebou navzájem i s Ježíšem Kristem; a potřebují prožívat zkušenost, jak lidé přicházejí k Ježíši Kristu na základě jejich společného i individuálního svědectví nekřesťanskému světu.“ Getz, Sherpering the Focus of the Church, str. 80; cit. v Boise: Základy křesťanské víry, str. 534 To jsem tu říkal před jedenácti lety. Dneska z toho vyberu tu prostřední část: potřebujeme hluboký a uspokojivý vztah mezi sebou i s Ježíšem.

Když se podíváme do Starého zákona na pojem pokoj, šálom, zjistíme, že to znamená „dokončenost“, „neporušenost“, „blahobyt“. Používá se, pokud někdo někomu přeje nebo se modlí za něčí dobro, nebo žije-li člověk v souladu s druhým člověkem nebo když s ním souhlasí, usiluje-li o dobro města nebo země. Šalom může označovat i materiální prosperitu, fyzické bezpečí, ale i duchovní bohatství. Není to možné bez spravedlnosti a pravdy. A je to na hony vzdáleno zlovůli. Jenže kvůli lidskému hříchu vládne ve světě chaos a pokoj přichází pouze jako Boží dar. A mesiášská naděje je v očekávání věku pokoje. Nový bibl. slovník, str. 793

My žijeme v době Nové smlouvy a řecké slovo eiréné je vlastně totéž. A není náhoda, že se často spojuje s některými klíčovými pojmy NZ: milostí, životem, spravedlností a používá se i v souvislosti s díkůvzdáním. To všechno je v biblickým textech na dnešní neděli. Není to náhoda!!!

Cesta k tomu pokoji s Bohem a lidmi vede přes přijetí Kristovy oběti, která odstraní nepřátelství způsobené hříchem. Dostávám se k tomu, k čemu je to dobré, proč to tu povídám a proč – doufám – to posloucháte a jste snad ještě na příjmu. Vnitřní pokoj člověka je základem. Pokud jsi nenašel pokoj sám se sebou, je zbytečné, abys ses pokoušel o něco dalšího. Kristus za tebe zemřel (také stará známá floskule, že? používá se tak často, že ztrácí svůj původní obsah!!!). Tedy: Kristus za tebe zemřel, abys nalezl svůj vnitřní hluboký pokoj!!! Zemřel za tebe takového, jaký jsi!!! Protože tě měl a má rád, takového, jaký jsi!!! To neznamená, že by se neměl měnit, s Boží pomocí!! Ale Bůh (Kristus) tě přijímá bez předchozích podmínek. To tě osvobozuje od společenské trémy, jak tě přijme ten člověk vedle tebe. Nemusím se přetvařovat, protože by to před Bohem bylo hloupé a zbytečné. Když to pochopíš, dovolíš Duchu svatému, aby u tebe bydlel a budeš s ním řešit všechny záležitosti tvého nitra a bude to základ toho, aby byl pokoj i mezi tebou a lidmi. Bacha!!! Neznamená to, že budeš žít v naprostém souladu s lidmi. To konec konců záleží i na nich, ale budeš schopen je unést.

Představuji si pozdravení pokoje u nás při slavení večeře Páně a ptám se vás: myslíte to fakt vážně? Nebylo by lepší, kdybychom si vybírali bratry a sestry stejné „krevní skupiny“, kde nevnímáme problém? Nebo to můžeme vyslovit upřímně, protože šálom, eiréné ze srdce tomu druhému přejeme (tedy milujeme ho), i když nás ještě to skutečné naplnění čeká? A stojíme o to?

Když zpíváme píseň „Sláva, náš Pán je živ“, tak si v duchu občas zpívám „Sláva, náš Pán je Žid“ J a teď to říkám i proto, že jeho pozdrav zcela zřetelně vychází z židovského šalom, ale jde dál, dál, až k mesiášské perspektivě. Je to pozdrav Vzkříšeného, protože klidný stav naší duše je zajištěn díky jeho spáse, záchraně. Že za nás zemřel, za všechnu naši špatnost, ale i za všechnu naši pokřivenost hříchem. Důsledkem je, že zachráněný člověk nemá strach z Boha, má s ním důvěrný vztah a nebojí se ničeho, co je spojeno s lidským životem na tomto světě. Ne, že by takový člověk byl se vším spokojený, ale má naději, že v království Mesiáše bude vše dokonalé. A mnohé se může začít pozitivně měnit – jako závdavek naší naděje – už tady, na zemi.

My si můžeme pouze pokoj přát, ale Ježíš ho dává.

A znovu opakuji: začíná v mém, ve tvém nitru jako naše smíření s Bohem, má dobrou šanci stát se pokojem mezi lidmi, kteří jsou smířeni s Bohem, tedy nemají strach z ohrožení, ať už je jakékoliv.

Prožívám – a myslím, že nejsem sám – nepokoj kvůli válce na Ukrajině. Musím se opakovaně, znovu a znovu vracet k podstatě pokoje lidského nitra, tedy k Ježíšově záchraně pro mne osobně. A k důvěře…

Vím, že toto moje kázáníčko je spíš úvodem k podstatě Ježíšova pozdravu „Pokoj vám“, protože má další a další roviny praktického užití v životě. Přeju si, aby to u někoho nastartovalo proces Božího pokoje v jeho nitru, či aby to bylo povzbuzením pro další cestu v tomto procesu a přineslo nám to užitek i zítra a pozítří. A společně s vámi si chci připomenout velice povzbuzující text z Pavlova listu do Říma, z jeho vrcholu v 8. kapitole a to na úplném konci této kapitoly. Všiml jsem si, že tam není ani jednou použito slovo „pokoj“, ale dokresluje to, co jsem nestačil říct dneska: Ř 8,28 – 39:

28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

29 Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími;

30 které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.

31 Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

32 On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

33 Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!

34 Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

35 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

36 Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku."

37 Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.

38 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

39 ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Slovo vyslání: Ježíš říká: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“

Požehnání: Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Amen.

Pokoj Páně buď vždycky s vámi. (I s tebou.)

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2024 ECM Plzeň 1 - Lochotín