EN | CZ 

Kázání 2019-12-29 - Pavel Kuchynka

30. Prosince 2019

Jr 23, 1-8

Král Výhonek z Výhonkova, jeho spravedlnost a jeho (p)oddaní.

(29.12. 2019, ECM Plzeň 1, Bolevecká náves)

(?) Nezmocňuje se vás někdy malomyslnost, když vidíte, že náš křesťanský vliv a vliv našeho poselství na dění ve společnosti, je takový, jaký je (nevelký)? Když vidíte netečnost společnosti vůči Kristu? Prorocké slovo o králi Výhonkovi z Výhonkova, jeho spravedlnosti a o jeho poddaných – nebo spíš oddaných – nás ale zve k pohledu do budoucnosti, která je plně v Božích rukách. A dobrou zprávou je, že vláda krále Výhonka smí určovat už naši přítomnost.

-----

Jeremjáš žil a sloužil svému lidu ve velmi nejisté době. Království severního Izraele bylo tehdy už dlouho v rukou Asýrie a také Judsko bylo vazalem cizích mocnářů. Tyto cizí vlivy byly příčinou velkého rozmachu modloslužby. Mnozí Judští králové, kteří se tehdy střídali na trůnu, byli právem označeni za špatné pastýře. Sami totiž žili v blahobytu, ale na úkor nemajetných lidí. Jeremjáš jim vyřizuje vzkaz od Hospodina, že královský úřad není možné beztrestně zneužívat pro své účely. Hospodin ústy Jeremjáše ohlašuje, že uvádí do pohybu události, které přinesou změnu. A my víme, že pro tyto krále to byla neblahá změna – skončili hodně tragicky. A celá elita národa byla tehdy odvlečena do exilu.

Jeremjáš ale promluvil také o budoucím obnovení země a o návratu z exilu. To vše v souvislosti s příchodem potomka – výhonku – z Davidova zdecimovaného rodu. Řekl o něm, že bude kralovat jako prozíravý a spravedlivý král. Stane se zachráncem národa a bude nazván symbolickým jménem: „Hospodin – naše spravedlnost“. To jméno je vlastně slovní hříčkou. Hebrejsky zní Adonaj Cidkejnu a dá se snadno přesmyknout ve jméno Cidkijáhú, tedy ve jméno judského krále Sidkijáše. Tenhle Sidkijáš – mesiášský výhonek (hebrejsky: neʹcer) – bude však ztělesněním Boží spravedlnosti, jako žádný král před ním. Jeremjáš zde tedy mluví o příchodu Mesiáše, jehož prostřednictvím bude kralovat sám Hospodin.

Tento zaslíbený Syn Davidův, měl být nad jiné spravedlivý. Měl být králem úplně jiné kategorie. Všem měl přinést nabídku skutečného bezpečí. Evangelista Matouš ho jednoznačně našel v Ježíši Nazaretském. V Ježíši, který díky svrchovanému zásahu nebe vyrůstal v ústraní Nazaretu (Výhonkova) jako obyčejný tesařův syn. Tento Nazaretský byl však oddaný Bohu – zasvěcený – jako nikdo jiný mezi všemi nazíry před ním (hebrejský kořen: n-z-r).

Právě díky Matoušově evangeliu také víme, že záhy po svém narození se Ježíš stal uprchlíkem bez domova a následně azylantem v Egyptě. Narodil se jako bezbranné dítě do světa matek, které oplakávají své děti a nedají se utišit. Do světa násilí a vyhlazovacích akcí. Do světa pochybných králů Herodů, kteří krutostí zakrývají své paranoidní úzkosti a strachy. Přišel do našeho světa, kde však navzdory mnohému zlu, zůstává hlavním aktérem Hospodin. Hospodin, který se rozhodl skrytě i zjevně jednat v Ježíšově životě a ukázat v čem spočívá skutečná spravedlnost. Příchodu zaslíbeného Výhonku nemohl zabránit žádný Herodes.

Matoušovo evangelium nám dosvědčuje, že Spasitel lidstva šel od počátku cestou velmi lidskou a nepohodlnou. Ježíš – Výhonek z Výhonkova – měnil a stále mění lidská srdce. Tvoří nové lidi – lidi nového charakteru; a jejich prostřednictvím pak ovlivňuje společnost. Právě jejich prostřednictvím chce uplatňovat právo a spravedlnost. A my potřebujeme a můžeme se stávat novými lidmi působením Výhonku Ježíše.

Tam kde se právě nacházíme – kde je pole naší působnosti – máme uplatňovat právo a spravedlnost. Tedy vyšší spravedlnost: Boží milosrdenství. Tam, kde se milosrdenství setká s lidskou tragédií a zoufalou potřebou, nabízí pomoc namísto odsouzení; osvobození namísto vězení; doprovázení namísto odmítání. Tedy pokud je to skutečné milosrdenství. Jedině tak se rodí společenství, ve kterém se projevuje moc nesobecké lásky; společenství otevřené pro všechny.

Spravedlivý Výhonek Ježíš už bude provždy známý jako přítel nevěstek a celníků. Všem totiž přinesl poznání, že skutečná dělící čára mezi lidmi nevede mezi ctností a neřestí, svatostí a hříšností, pravověrností a odpadlictvím, ale že záleží jedině na tom, jestli v druhých dokážeme vidět lidi, kteří potřebují Boha a jestli jsme ochotní porozumět jejich situaci. Svým učením zpochybnil každého „spravedlivého“, který se prohlašoval za míru vší spravedlnosti. Způsob, jakým jednal s lidmi ukazuje, že místo zdviženého ukazováčku potřebujeme spíše zážitek podané ruky, která nás dokáže pozvednout. Prokázaná pomoc totiž nabízí člověku možnost, aby si uvědomil svoji skutečnou hodnotu; a snad i to, aby si přiznal své oprávněné potřeby a to, že můžou a mají být naplněny.

Obecně lidská touha po spravedlivém zacházení v nás volá po tom, aby se každému dostalo to, co si zaslouží. Spravedlivý Výhonek Ježíš nás ale učí, že všichni díky Boží milosti dostáváme to, co si vůbec nezasloužíme. Skutečná spravedlnost nezjišťuje, na co má kdo z nás nárok. Skutečnou spravedlnost vždy zajímá, co člověk opravdu potřebuje. Skutečná spravedlnost je neoddělitelná od snahy o porozumění. Ježíš nás učí dávat druhým, ne to, co si zaslouží, ale to, co potřebují.

Ano, Boží království plně zavládne až při Kristově druhém příchodu v moci a slávě. Ježíš však chce být králem pastýřem každého z nás už teď. To je způsob, jak se může Boží království už teď pokojně šířit světem. Alespoň tím malým světem každého z nás. Je to tedy výzva, abychom i my s důvěrou svěřovali všechny své potřeby do jeho rukou.

Zaslíbený král Výhonek z Výhonkova většinou přichází k člověku úplně nenápadně. Tiše, bez hluku, bez pompy. Chce vstoupit do srdce každého z nás. A naším prostřednictvím chce vstupovat do našich rodin a do životů našich přátel. Chce vstupovat do církve a pomoct nám vyřešit naše spory. A my mu to smíme dovolit.

-----

Jeremiáš byl, navzdory tomu, že byl odmítán, ve své prorocké službě věrný. Mnohým svým soukmenovcům tím pomohl, aby se – tváří v tvář všem hrozbám a zoufalství – stali opravdovými Židy; aby protivenstvím čelili v očekávání Boží spravedlnosti.

Bůh, ve svém Výhonku Ježíši, nabízí život ve skutečné spravedlnosti úplně všem. Je to výzva, abychom přestali před druhými šermovat svou vlastní spravedlností a začali se ptát po tom, co skutečně potřebují. Je to Ježíšův způsob, jak lidé můžou poznávat projevy Božího království. Je to spravedlnost, která lidi překvapuje jednáním, které je naprosto odlišné od toho, co čekali. A i když nám to často bude připadat jako něco nepatrného, nikdy to nebude bez významu. Prostě jen následujme lidství Nazaretského – lidství vyšší spravedlnosti. Amen

Slovo na cestu: Ga 5, 5-6

Požehnání: 1Te 5, 23-24

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2020 ECM Plzeň 1 - Lochotín