EN | CZ 

Kázání 2019-01-06 - Pavel Kuchynka

07. Ledna 2019

Mt 2, 1-12

Naděje pro všechny hledající

(6.1. 2019, ECM Plzeň 1, Bolevecká náves)

Četli jsme dnes známý příběh o pohanských mudrcích; příběh o jejich hledání a nacházení. Je to příběh o naději pro všechny, kteří hledají smysl svého života. Příběh o znameních; o probuzené touze a také o ochotě na základě poznaného jednat. A to vše navzdory obavám nebo lhostejnosti ostatních.

Před rozhodnutí hledat nebo nehledat jsme stále stavěni my všichni. Můžeme se ve svém životě prostě jen smířit s tím, jak na tom jsme a víc už nehledat. Anebo budeme připraveni vždy nově hledat Boha a cestu, po které jít. Příběh pohanských mudrců nás zve k hledání.

-----

Evangelium nám prozrazuje, že mezi prvními lidmi, kteří vzdali Kristu božskou úctu, byli tito pohanští mudrcové. Bez pochyb to byli vzdělaní a dobře postavení muži své doby. Mohli to být poradci nejvlivnějších mužů Persie. Předpokládá se, že díky svému postavení a vlivu byli i pohádkově bohatí. Přesto hledali něco většího: Skutečnou moudrost; porozumění tomu, co to znamená být opravdu člověkem. Proto byli schopni zahlédnout znamení, které jim dal Bůh. A jistě nám neuniklo, že Bůh k těmto mužům na úvod promluvil řečí, které dobře rozuměli (mluvil k nim prostřednictvím jejich oboru astronomie a astrologie). Už jenom v této skutečnosti je naděje, pro všechny hledající. Pro hledající všech oborů a okruhů zájmů. Je to naděje, kterou by někteří pravověrní vyznavači ostatním zcela jistě chtěli upřít (Vždyť astrologie je přece na indexu nebezpečných lidských zájmů!).

Mudrci samozřejmě předpokládali, že nový židovský král se narodil v královském paláci. Proto zamířili do Jeruzaléma. Tam sice našli informace, ale nově narozeného krále ne. Jejich hledání bylo úplným protikladem k Herodovi, i k ostatním obyvatelům Jeruzaléma, včetně znalců Písma.

Herodovi šlo jen o jediné, aby se udržel u moci. Každého, kdo by mu v tom mohl překážet, se hned snažil zničit (i kdyby to byl jeho vlastní syn nebo žena). Byl to člověk moci, který v druhých viděl jedině konkurenty. Myslel jen na sebe a na svém životě nechtěl vůbec nic měnit. Chtěl být jediným vládcem svého života.

Bylo by snadné Heroda odsoudit. (?!) Ale opravdu můžeme říct, že my sami nikdy nikoho jako omezujícího konkurenta nevnímáme?!

Obyvatelé Jeruzaléma se zprávy o narození židovského krále zalekli. Báli se totiž, že Herodes začne zuřit a bude všude hledat to narozené dítě, aby se ho mohl zbavit. Zpráva, kterou přinesli mudrci od východu, pro ně byla jen další starostí.

Ani je bychom neměli odsuzovat. (?!) Kolikrát se my sami necháme pohltit svými malými i velkými starostmi; kolikrát se před svými starostmi snažíme uniknout; kolikrát však naší skrýší není náruč blízkého Boha?!

Znalci Písma se stali pro mudrce z východu důležitou pomocí. Ukázali jim správný směr (místo narození Mesiáše). Augustin o nich ale říká, že jsou jako ukazatele, které ukazují cestu, ale sami zůstávají stát. Zabydleli se ve své znalosti Písma. Chtěli si s ní vystačit.

(!) Možná nám nedochází, že kdykoli nad výroky Písma diskutujeme, ale nežijeme to, velmi – velmi – se jim podobáme!

Samotní mudrci si museli opravit své smýšlení o Bohu i o důležitých životních hodnotách. Museli odejít z Jeruzaléma do malého města, které bylo kdysi jedním z nejmenších, ale teď už nikdy nejmenším (bezvýznamným) nebude: do Betléma. Museli poznat, že Boží měřítka jsou úplně jiná; že Bůh se neukazuje v moci tohoto světa, ale v pokoře své lásky. Užasli, když nakonec na vlastní oči uviděli, že Bůh může lidskou svobodu jen a jen v pokoře žádat o přijetí. To uviděli, když jim světlo nebeského znamení ukázalo na dům, ve kterém vzápětí našli hledané dítě. Je víc než jasné, že pro lidi, kteří odhodlaně hledají pravdu, má Bůh svá znamení, která jim přináší ujištění o správném směru (potvrzení). A tak nakonec mudrci uviděli Boha v pokorné bezmocnosti jeho zranitelné lásky. Uviděli Boha, který chce být Bohem blízkým a poznatelným.

Přišli se poklonit nově narozenému králi Židů. Ale když pak uviděli Ježíše, klaněli se až k zemi Boží velikosti a lásce. Ti, kdo dojdou až do cíle, jsou ti, kteří se Kristu klaní; ctí ho tím nejlepším, co mají a dávají se mu cele k dispozici – nabízí mu svůj život. Bůh k nim pak mluví přímo.

Kdo poslechne probuzenou touhu a hledá, ten najde. Informace, které mudrci dostali, jsou stále stejně platné. Nyní už jsou mnohonásobně prověřené. A i když ti, kteří biblické poselství zprostředkovávají, přeci jen někdy selhávají, to poselství přesto hledajícímu napoví a ukáže směr. Také velikost vesmíru a nádhera stvořeného světa, nesou otisky svého stvořitele. Kdo poslechne znamení, která v životě dostává (znamení šitá na míru), kdo zaslechne a přijme svědectví Písma, ten hledá a ten také nachází. A součástí tohoto hledání je i zkušenost s naplňující radostí, která není závislá na ničem z tohoto světa.

Herodes ani mnozí další v Jeruzalémě, v Judsku a v celém Izraeli, v Ježíši svého spasitele nepřijali. Rozhodli se totiž ponechat si své trůny, svou vlastní spravedlnost, své jistoty i své představy o smysluplném životě. Pohanští mudrci, kteří se v Betlémě poklonili spasiteli světa, jsou však trvalou výzvou, abychom znovu a znovu hledali. Jsou výzvou, abychom Ježíše ve svém životě vyvýšili nade všechno. Jen tak s jistotou poznáme, jaký význam a jaké místo má ta či ona věc našeho života.

-----

My všichni se můžeme rozhodnout jít cestou mudrců od východu – cestou lidí, kteří hledají Boha a chtějí ho ctít způsobem svého života. Mudrci od východu jsou pro nás výzvou, abychom Boží znamení nenechávali bez odezvy. Jsou výzvou, abychom se s důvěrou poddali Boží vládě; abychom Boha vyvýšili nad každou svoji starost a obavu; a abychom o Božím slově přestali planě diskutovat, otevřeli mu své srdce a odvážili se Božímu slovu věřit. Tak jako oni. Nechtějme si život nechávat jen sami pro sebe. Klanějme se Pánu a dávejme mu to nejlepší. Amen

Slovo na cestu: Fp 2, 8-11

Požehnání: Ř 15,13

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2020 ECM Plzeň 1 - Lochotín