EN | CZ 

Kázání 2017-12-03

10. Prosince 2017

T

Mk 13, 24-37

Člověk připravený pro budoucnost žije přítomností

(3.12. 2017, ECM Plzeň 1, Bolevecká náves)

Nikdo z nás neví, kdy nastane jeho poslední chvíle. Kdykoli můžeme být povoláni, abychom vydali konečný počet ze svého života. Vždyť jsme tak křehcí! Ale i majestátný vesmír bude podle Ježíšových slov v určitou chvíli definitivně proměněn. Tehdy ustane běh lidských dějin a nastane konečné zúčtování. Pán znovu přijde. Tentokrát však ve své moci a slávě Boha. Způsob, jakým to líčí, může někoho děsit. Jde mu přitom však o jediné, abychom byli připravení. Říká, že člověk připravený pro budoucnost žije přítomností.

-----

I když se nám někdy zdá, že Pán je někde daleko – že nadobro opustil dům tohoto světa. Nemá to být důvod k rezignaci. Ano odešel. Lépe: skrývá se. Působí skrytě. Skrývá se v životě svých slabých služebníků. Přebývá v nich prostřednictvím svého Ducha. Navzdory veškeré naší lidské chatrnosti máme tedy důvod žít opravdu naplno. Ježíš ví, že žijeme v noci tohoto světa. Zve nás proto k tomu, abychom každý svůj den žili v naději na jeho konečné vítězství. Jedině v této naději totiž můžeme čelit každému zlu, aniž bychom k tomu používali prostředky zla. Pomsta patří Pánu. On jediný je a bude ve svých soudech spravedlivý. Naší výsadou je v Kristu přemáhat každé zlo dobrem.

Člověk Ježíš neříká, v kterou hodinu přijde. Ví, že přijde z rozhodnutí Otce. Do té doby, je však každá hodina vhodná k tomu, abychom se otevřeli evangeliu a začali podle něho žít. To je vše. Ježíš si přeje společenství, jehož prvořadým úkolem je vnímat znamení doby a okamžiky Božího navštívení; pozorně naslouchat jeho slovu a žít v poslušnosti toho, co říká. To je ten nejlepší způsob, jak každodenně zakoušet Boží blízkost - jak být opravdu přítomný a připravený pro Boží budoucnost.

Ježíš - stejně jako pán z podobenství odešel z domu - a dal svým služebníkům úkoly, plnou moc a zodpovědnost. Vrátnému nařídil, aby bděl. Všichni od Pána dostáváme nějakou službu. Všichni jsme povoláni jako služebníci. Na základě toho tedy můžeme správně odpovědět na otázku: Kdo je bdělým Pánovým služebníkem? Je jím ten, kdo věrně koná práci, kterou ho pověřil sám Pán. Není lhostejný k dění kolem sebe. Je připravený vnímat Pánovo působení - jeho výzvy ke spolupráci. Bdělost je setkáváním s Ježíšem už nyní. Je následováním Krista. Je to jednání v Ježíšově duchu. Naše služba Pánu musí být konána den za dnem. Na konci každého dne bychom pak měli snést Pánův pohled. Potom se celý náš život stává přípravou na naše definitivní setkání s Ježíšem Spasitelem.

Zvláštní duchovní službou je poslání Pánova vrátného. Pán ho tu má proto, aby pomáhal dům - Boží svět - držet otevřený pro Boha, kterému tento svět patří. V úkolu takového vrátného tedy může obstát jenom ten, kdo sám zůstává otevřený pro Boží dílo v tomto světě. Je to člověk Ducha - člověk vnímavý pro jeho vanutí. Člověk s duchovním ponorem a vhledem. Je to člověk, který neustále vyhledává prostor a situace, kde se lidé a celá společnost otevírají Bohu a jde jim vstříc.

(?) Jak si lze zachovat duchovní vnímavost - bdělost - takového Pánova vrátného? Jak být člověkem, který je skutečně přítomný a vnímavý pro Boží jednání? Tak, že neodkladně odpovím na každé Boží promluvení. Tak, že se budu ve svých rozhodnutích skutečně spoléhat na Ježíšova slova. Tak, že se zapojím do úkolu, který jednou dokončí andělé z nebe: že budu s lidmi sdílet naději evangelia a budu je přivádět k Pánu z celého širého světa.

Každý člověk během života dostává mnoho znamení o Boží blízkosti. Jsou to velmi často různé životní krize, kdy si může uvědomit, že život nemá ani trochu pod kontrolou - že je to dar, za který ještě nepoděkoval; že v tom jeho vydání života možná něco důležitého chybí. Nebo spíš, že v něm někdo chybí. Pro konkrétního člověka fíkovník obrazně pučí velice často. Nejzřetelnějším způsobem pro něj však pučí, kdykoli zaslechne dobrou zprávu o záchraně v Kristu. Jeho odpověď pak ukáže jeho připravenost nebo nepřipravenost.

(?) Ale co my? Sdílíme dobrou zprávu o záchraně v Kristu s jistotou? Je to naše vlastní jistota? Jsou pro nás Ježíšova slova nezrušitelnou jistotou, na kterou spoléháme? Pokud ano, pak opravdu známe a autenticky sdílíme jistotu vyvolených s ostatními - tedy s láskou, respektem a s vědomím naléhavosti. Pak se jako Pánovi poslové podílíme na shromažďování vyvolených. Nikdy to není jen o vědění. Vždy je to o způsobu života. Je to o každodenním vztahu s Pánem (o naslouchání jeho slovu a jednání na základě světla, které nám svým slovem dává).

Když se Martina Luthera zeptali, co by dělal, kdyby věděl, že Pán přijde už zítra, odpověděl: „Šel bych a zasadil bych strom.“ (?!) Žiju naplno každý svůj okamžik? Jsem připravený? Rozpoznávám ve svém životě to důležité? Nebo bych teď musel ve svém životě hodně změnit?! Život a povolání, které se rodí ve vztahu s Pánem, jsou připraveností pro jeho slavný návrat.

Ježíš nás vyzývá k bdělosti. Volá nás k životu v přítomnosti. Ví totiž, že jsme někdy zoufale uvězněni kdesi ve své minulosti (ve vzpomínkách nebo vinách); ví i to, jak zas někdy bloumáme v budoucnosti (ve svých přáních, snech, ale i úzkostech). Do přítomnosti je třeba doslova procitnout. To je počáteční výzva první adventní neděle. Výzva, která nás vede k tomu, abychom znovu a znovu zvali Ježíše jako skutečného Pána do všech svých rozhodnutí a do všeho, co děláme. Poslední kniha NZ je celá doslova prodchnutá modlitbou: „Přijď, Pane Ježíši!“ Tohle volání po setkání s Pánem pak vede k tomu, že my sami jsme připravení a naše zvaní druhých je autentické a plné moci – „A Duch i nevěsta (církev) praví: ‚Přijď!‘“ A odezvou je, že žízniví přichází a pijí z vody života.

-----

Naše budoucnost bude nepochybně záležitostí setkání s milovaným Pánem. Tedy pokud to bude platit i o naší přítomnosti. Jde o setkávání a neustálé obracení se k Pánu. Pán to tak chce. Nechce nás odsoudit. Chce nás zachránit. Proto dnes úplně všem znovu říká: „Bděte!“ Amen

Slovo na cestu: Ř 13, 11-12

Požehnání: 1Te 5, 23

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2018 ECM Plzeň 1 - Lochotín